»Pygmalion«

Heft Seite 348

Pygmalion

[unsign. Text]

14.09.1925 30, 24, 348