Kanitz, Gerhard Graf v.

Heft Seite 414

Notizen

O.

12.11.1923 28, 33, 414