Karinthy, Frigyes (Friedrich)

: 25.6.1887 (Budapest)

: 29.8.1938 (Siófok)