Trotha, Adolf Lebrecht v.

Heft Seite 418

Republik-Jazz

Mynona

12.11.1928 33, 33, 418