Stein geb. v. Schardt, Charlotte Albertine Ernestine Frf. v.