Liszt, Franz v.

Heft Seite 47

Stadelheimer Tagebuch

Ludwig Thoma

26.04.1922 27, 4, 47