Raketenwaffen, V1, V2

Heft Seite 337

V1 und der Lord

Eduard Thöny

19.07.1944 49, 29, 337