Rühmann, Heinz

Heft Seite 226

Wann darf man?

Walter Foitzick

09.04.1941 46, 15, 226