Wyoming

Heft Seite 212

Automobilia

Hase

16.07.1928 33, 16, 212