Schleicher, Kurt v.

: 4.7.1882 (Brandenburg /Havel)

: 30.6.1934 (Neubabelsberg)