Aristophanes

: um 445 v. Chr. (Athen)

: 385 v. Chr. (ebd.)

Seite

Vom Tage

29, 9, 140