Barthou, Louis

: 25.8.1862 (Oloron-Sainte-Marie)

: 9.10.1934 (Marseille)