Sparta, Leonidas I. König von

Reg 488-480 v.Chr.

: 508 v. Chr.

: 480 v. Chr.

Seite

Siegeslied

2, 50, 394