Uhde, Fritz v.

: 22.5.1848 (Wolkenburg)

: 25.2.1911 (München)