Haig 1st Earl Haig, Douglas

: 19.6.1861 (Edinburgh)

: 29.1.1928 (London)