Thoma, Hans

: 2.10.1839 (Bernau)

: 7.11.1924 (Karlsruhe)

Seite

Zu Hans Thomas hundertstem Geburtstag

44, 40, 470