Thoma, Hans

: 2.10.1839 (Bernau)

: 7.11.1924 (Karlsruhe)