Gayl, Wilhelm Frh. v.

: 4.2.1879 (Königsberg)

: 7.11.1945 (Potsdam)

Seite

Vom Tage

37, 35, 413